Dohoda o změně pracovní smlouvy

Obsah pracovní smlouvy, jejíž platnost podpisem stvrdili zaměstnanec a zaměstnavatel, lze pozměnit. Pokud mají o změnu zájem obě strany, mohou mezi sebou písemně uzavřít dohodu o změně pracovní smlouvy.

Změna pracovní smlouvy dohodou

Zaměstnanec a zaměstnavatel mohou dohodou změnit obsah pracovní smlouvy, kterou spolu v minulosti uzavřeli. Dohoda o změně pracovní smlouvy přitom musí mít písemnou formu. Dohodnutá změna může být sjednána jako trvalá, nebo může trvat pouze omezenou dobu – například z důvodu nedostatku práce u zaměstnavatele.

Obsah dohody o změně pracovní smlouvy

Co obvykle dohoda o změně pracovní smlouvy obsahuje? Změna, na níž se dohodly obě strany – tedy zaměstnavatel i zaměstnanec – , se týká například:

  • Sjednaného druhu práce,
  • sjednaného místa pro výkon práce,
  • sjednaného rozsahu pracovní doby,
  • sjednané výše platu,
  • přechodu z pracovního poměru sjednaného na dobu určitou na pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou,
  • přechodu z pracovního poměru sjednaného na dobu neurčitou na pracovní poměr sjednaný na dobu určitou.

Změna délky pracovní doby

Zaměstnanec se zaměstnavatelem se mohou vzájemně dohodnout i na změně délky pracovního úvazku (na kratší, nebo případně na delší). Zákoník práce říká, že požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší patnácti let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě soustavně pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen této žádosti vyhovět. A to v případě, jestliže mu ve změně délky pracovního úvazku nebrání žádné vážné provozní důvody.

Zaměstnanci tedy mají v tomto případě na kratší pracovní dobu nárok, předpokladem naplnění tohoto jejich nároku je písemně uzavřená dohoda o změně pracovní smlouvy.

Změna trvání pracovního poměru

Během trvání pracovního poměru lze vzájemnou dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kteří svým podpisem stvrdí písemně vyhotovenou dohodu o změně pracovní smlouvy, pracovní poměr na dobu neurčitou změnit na pracovní poměr na dobu určitou. Podobné pravidlo platí i v případě přechodu z pracovní smlouvy sjednané na dobu určitou na pracovní smlouvu sjednanou na dobu neurčitou.

Převedení na jinou práci

V dohodě o změně pracovní smlouvy se zaměstnavatel se zaměstnancem mohou dohodnout na tom, že zaměstnanec bude převeden na jiný druh práce. Podle zákoníku práce je ovšem možné i jednostranné převedení zaměstnance na jinou práci jeho souhlasu.

A to například tehdy, když není zaměstnanec způsobilý dlouhodobě, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, způsobilý vykonávat svou dosavadní práci. Přesné příklady, kdy může být zaměstnanec bez svého souhlasu převeden na jinou práci, konkrétně popisuje paragraf 41 zákoníku práce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno